Mechtec Cast Iron

Mechtec MVS 52 2.1/2″ BS10-E CI Gate Valve (6.25″)

Mechtec MVS 52 4.0″ BS10-E CI Gate valve (6.75″)

Mechtec MVS 52 5.0″ BS10E CI Gate valve (7.50″)

Mechtech MVS 52 6.0″ BS10-E CI Gate valve T/E(209mm)

Mechtech MVS 599 2.0″ BS10-D/E CI Gate valve T/E(209FF)

Mechtech MVS 599 2.1/2″ BS10D/E CI Gate valve (229FF)

Mechtech MVS 599 3.0″ BS10D/E CI Gate valve T/E(229FF)

Mechtech MVS 599 4.0″ E CI Gate valve(254FF)(178Pcd)

Mechtech MVS 599 4.0″ PN16 CI Gate valve(229F)(180Pcd)

Mechtech MVS 599 5.0″ Cast Gate valve T/E(267FF)

Mechtech MVS 599 6.0″ Cast Gate valve T/E(279FF)

Mechtech MVS 62 2.1/2″ BS10D/E CI Gate valve (190mm)

Mechtech MVS 62 3.0″ BS10D/E CI Gate valve T/E(209FF)

Mechtech MVS 62 4.0″ BS10D/E CI Gate valve T/D(229FF)

Mechtech MVS 62 4.0″ BS10D/E CI Gate valve T/E(209FF)

Mechtech MVS 62 5.0″ BS10D/E CI Gate valve T/E(254FF)

Mechtech MVS 62 6.0″ BS10D/E CI Gate valve(260FF)(266Pcd)

Mechtech MVS 62 8.0″ BS10D/E CI Gate valve(292FF)(324Pcd)

Mechtech MVS 63 3.0″ PN16 CI Gate valve rated 200.C /12bar (209FF)

Mechtech MVS 63 6.0″ PN16 CI Gate valve rated 200.C /12bar (27oFF)