Rotating Gate Valve Lockout

Rotating Gate Valve Lockout 1″ to 3″

Rotating Gate Valve Lockout 2″ to 5″

Rotating Gate Valve Lockout 5″ to 6.1/2″

Rotating Gate Valve Lockout 6″ to 10″

Rotating Gate Valve Lockout 8″ to 13″